Skip to main content

Bijgewerkt: 14 november 2023

Gebruiksvoorwaarden Europa

Ingangsdatum: 15 Februari 2024  (vorige versie)

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je als individu woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Als je buiten de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden op jou van toepassing. 

Bedankt voor het gebruik van OpenAI!

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op jouw gebruik van ChatGPT, Dall-E, en OpenAI's andere diensten voor particulieren, samen met alle bijbehorende softwaretoepassingen, technologie en websites ("Diensten"), met inbegrip van persoonlijk, niet-commercieel gebruik van onze Diensten door consumenten. Je vormt een contract met ons wanneer je bevestigt dat je deze Voorwaarden accepteert of wanneer je anderszins gebruik maakt van de Diensten. 

Onze Zakelijke Voorwaarden bepalen het gebruik van ChatGPT Enterprise, onze API's en onze andere diensten voor bedrijven en ontwikkelaars. 

Ons Privacybeleid legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Hoewel het geen deel uitmaakt van deze Voorwaarden, is het een belangrijk document dat je moet lezen.

Wie Wij Zijn

OpenAI is een bedrijf dat AI onderzoekt en toepast. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie de hele mensheid ten goede komt. Ga voor meer informatie over OpenAI naar https://openai.com/about

Afhankelijk van het land waar je woont, worden onze Diensten aan jou geleverd door:

 • OpenAI Ireland Ltd, een bedrijf opgericht in de Republiek Ierland met geregistreerd adres te 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Ierland en met bedrijfsnummer 737350, als je woonachtig bent in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. 

 • OpenAI, L.L.C., een bedrijf opgericht in Delaware met geregistreerd adres te 3180 18th Street, San Francisco, California 94110, Verenigde Staten en met bedrijfsnummer 7063675, als je woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk.

Aanvullende Dienst-specifieke Voorwaarden

Afhankelijk van de specifieke Diensten of functies die je gebruikt, kunnen aanvullende Dienst-specifieke voorwaarden en beleidsregels van toepassing zijn op jouw gebruik van onze Diensten. De belangrijkste voorwaarden waarvan je op de hoogte moet zijn en die deel uitmaken van deze Voorwaarden, worden hieronder beschreven: 

Registratie en Toegang

Minimumleeftijd. Je moet ten minste 13 jaar oud zijn of de minimumleeftijd die in jouw land vereist is om toestemming te geven voor het gebruik van de Diensten. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om de Diensten te gebruiken en hen vragen deze Voorwaarden met je door te lezen. 

Registratie. Je moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken om je te registreren voor een account om onze Diensten te gebruiken. Je mag jouw accountgegevens niet delen of jouw account aan iemand anders beschikbaar stellen en je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder jouw account plaatsvinden. Als je een account aanmaakt of de Diensten gebruikt namens een andere persoon of entiteit, moet je de bevoegdheid hebben om deze Voorwaarden namens hen te accepteren.

Onze Diensten Gebruiken

Wat Je Kan Doen. Op voorwaarde dat je deze Voorwaarden naleeft, heb je toegang tot en kan je gebruikmaken van onze Diensten. Bij het gebruik van onze Diensten moet je alle toepasselijke wetten naleven, evenals de Dienst-specifieke voorwaarden en beleidsregels die hierboven worden vermeld.

Wat Je Niet Kan Doen. Je mag onze Diensten niet gebruiken voor illegale, schadelijke of onrechtmatige activiteiten. Het is bijvoorbeeld verboden om:

 • Onze Diensten te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op iemands rechten, deze zich wederrechtelijk toe-eigent of schendt.

 • Onze Diensten te wijzigen, kopiëren, leasen, verkopen of te verspreiden.

 • Pogingen te doen tot of het helpen van iemand bij het reverse-engineeren, decompileren of ontdekken van de broncode of onderliggende componenten van onze Diensten, met inbegrip van onze modellen, algoritmen of systemen (behalve voor zover deze beperking door de toepasselijke wetgeving is verboden).

 • Automatisch of programmatisch gegevens of uitvoer (hieronder gedefinieerd) te extraheren.

 • Te beweren dat Output door mensen is gegenereerd terwijl dat niet zo is.

 • Onze Diensten te hinderen of te verstoren, met inbegrip van het omzeilen van tariefbeperkingen of restricties of het omzeilen van beschermingsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen die we op onze Diensten hebben geplaatst.

 • Output te gebruiken om modellen te ontwikkelen die concurreren met OpenAI.

Software. Onze Diensten kunnen je toestaan om software te downloaden, zoals mobiele applicaties, die automatisch kunnen worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat je de nieuwste versie gebruikt. Onze software kan open source software bevatten waarop eigen licenties van toepassing zijn die wij aan jou beschikbaar hebben gesteld.

Bedrijfsdomeinen. Als je een account aanmaakt met een e-mailadres dat eigendom is van een organisatie (bijvoorbeeld jouw werkgever), kan dat account worden toegevoegd aan het zakelijke account van de organisatie bij ons. In dat geval zullen wij je hiervan op de hoogte stellen zodat je kunt helpen bij de overdracht van jouw account (tenzij uw organisatie u al heeft laten weten dat zij uw account mag controleren en er toegang toe heeft). Zodra jouw account is overgedragen, kan de beheerder van de organisatie jouw account beheren, met inbegrip van toegang tot Content (zoals hieronder gedefinieerd) en jouw toegang tot het account beperken of verwijderen. 

Diensten van Derden. Onze diensten kunnen software, producten of diensten van derden bevatten ("Diensten van Derden") en sommige onderdelen van onze Diensten, zoals onze browsefunctie, kunnen output van deze Diensten bevatten ("Output van Derden"). Diensten van Derden en Output van Derden zijn onderworpen aan  hun eigen voorwaarden en wij zijn niet verantwoordelijk voor producten van derden. 

Feedback. We stellen je feedback over onze Diensten op prijs, maar je gaat ermee akkoord dat we deze feedback mogen gebruiken om onze Diensten te leveren, te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren, zonder je daarvoor te compenseren.

Content

Jouw Content. Je kunt input leveren aan de Diensten ("Input") en output ontvangen van de Diensten op basis van de Input ("Output"). Input en Output zijn gezamenlijk "Content". Je bent verantwoordelijk voor de Content, inclusief voor het feit dat deze niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden. Je verklaart en garandeert dat je alle rechten, licenties en toestemmingen hebt die nodig zijn om Input aan onze Diensten te leveren.

Eigendom van Content. Zoals tussen jou en OpenAI, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, (a) behoud je jouw eigendomsrechten op Input en (b) bezit je de Output. Wij dragen hierbij al onze eventuele rechten, aanspraken en belangen in en op Output aan je over. 

Gelijksoortigheid van Content. Door de aard van onze Diensten en kunstmatige intelligentie in het algemeen, is Output mogelijk niet uniek en kunnen andere gebruikers vergelijkbare Output ontvangen van onze Diensten. Onze bovenstaande overdracht strekt zich niet uit tot de Output van andere gebruikers of Output van Derden.

Ons Gebruik van Content. We kunnen jouw Content wereldwijd gebruiken om onze Diensten te leveren, te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren, de toepasselijke wetgeving na te leven, onze Voorwaarden en ons beleid af te dwingen en onze Diensten veilig te houden. 

Opt-out. Als je niet wilt dat we jouw Content gebruiken om onze modellen te trainen, heb je de mogelijkheid om je af te melden door je accountinstellingen bij te werken. Meer informatie is te vinden in dit Helpcentrum-artikel(opens in a new window). Houd er rekening mee dat dit in sommige gevallen de mogelijkheid van onze Diensten kan beperken om beter in te spelen op jouw specifieke gebruikssituatie.

Nauwkeurigheid. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren zijn snel evoluerende studiegebieden. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze Diensten om deze nauwkeuriger, betrouwbaarder, veiliger en nuttiger te maken. Gezien de probabilistische aard van machinaal leren kan het gebruik van onze Diensten in sommige situaties resulteren in Output die geen nauwkeurige weergave is van echte mensen, plaatsen of feiten. 

Wanneer je onze Diensten gebruikt, begrijp je en ga je ermee akkoord dat:

 • Output mogelijk niet altijd nauwkeurig is. Je moet niet vertrouwen op Output van onze Diensten als enige bron van waarheid of feitelijke informatie, of als vervanging voor professioneel advies. 

 • Je Output moet evalueren op nauwkeurigheid en geschiktheid voor uw gebruikssituatie, inclusief het gebruik van menselijke review indien nodig, voordat u Output van de Diensten gebruikt of deelt.

 • Je geen Output met betrekking tot een persoon mag gebruiken voor enig doel dat een juridische of materiële invloed op die persoon kan hebben, zoals het nemen van krediet-, onderwijs-, tewerkstellings-, huisvestings-, verzekerings-, juridische, medische of andere belangrijke beslissingen over die persoon. 

 • Onze Diensten onvolledige, onjuiste of aanstootgevende Output kunnen leveren die niet de standpunten van OpenAI weergeeft. Als Output verwijst naar producten of services van derden, betekent dit niet dat de derde partij OpenAI onderschrijft of met OpenAI geaffilieerd is.

Onze IP-rechten

Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten. Je mag onze naam en ons logo alleen gebruiken in overeenstemming met onze Merkrichtlijnen.

Betaalde Accounts

Betaalde Abonnementen. Voor sommige van onze Diensten kun je betaalde abonnementen aanschaffen om te profiteren van verbeterde functies en functionaliteiten (de "Voordelen"). De exacte aard van de Voordelen verschilt per Dienst en wordt je vóór de aankoop meegedeeld. Je kunt jouw betaalde abonnement beheren via je accountinstellingen. 

Kosten: Alle kosten, inclusief abonnementskosten, worden je vóór de aankoop meegedeeld. 

Facturering. Als je je aanmeldt voor een betaald abonnement of Diensten koopt, verstrek je je volledige en nauwkeurige factureringsgegevens, inclusief een geldige betalingsmethode. Voor betaalde abonnementen, brengen we automatisch kosten in rekening op jouw betaalmethode bij elke overeengekomen periodieke verlenging totdat je opzegt. Als je betaling niet kan worden voltooid, kunnen we je account downgraden of je toegang tot onze Diensten opschorten totdat de betaling is ontvangen. 

Service Credits. Je kunt voor sommige Diensten vooruitbetalen door service credits te kopen. Op alle service credits zijn onze Voorwaarden voor Service Credits van toepassing.

Afkoelingsperiode. Je hebt het recht om je aankoop te annuleren en zonder opgaaf van reden je geld terug te vragen binnen 14 dagen na de datum van je aankoop (de "Afkoelingsperiode"). De restitutie zal betrekking hebben op de relevante abonnementskosten, evenredig verdeeld vanaf de datum waarop je de annulering aanvraagt tot het einde van de relevante abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald. Om te annuleren en een restitutie aan te vragen, neem je contact op met Support(opens in a new window) of vul je het modelformulier voor herroeping in en stuurt ons dit toe, of je vult het modelformulier voor herroeping in zoals hieronder beschreven onder Beëindiging en Opschorting.

Annulering. Na de Afkoelperiode kun je jouw betaalde abonnement op elk gewenst moment annuleren(opens in a new window) door je accountinstellingen bij te werken. Er worden geen kosten in rekening gebracht nadat je jouw betaalde abonnement hebt geannuleerd. Je blijft toegang houden tot de Voordelen tot het einde van de abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald, op welk moment jouw opzegging van kracht wordt. Tenzij wij anders aangeven, ontvang je geen restitutie of service credits voor de dagen tussen de dag waarop je opzegt en de laatste dag van de abonnementsperiode waarvoor je hebt betaald.

Wijzigingen. We kunnen onze prijzen van tijd tot tijd wijzigen. Als we de prijzen van onze abonnementen verhogen, stellen we je daarvan minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte en elke prijsverhoging wordt van kracht bij je volgende verlenging, zodat je kunt opzeggen als je het niet eens bent met de prijsverhoging.

Beëindiging en Opschorting

Jouw Rechten. Je kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze Diensten en je relatie met OpenAI beëindigen door eenvoudigweg je account te sluiten en je gebruik van de Diensten te stoppen. Instructies om dit te doen zijn hier(opens in a new window) beschikbaar. 

Herroepingsrecht voor EER-consumenten. Als je een in de EER gevestigde consument bent, kun je je account stopzetten en je binnen 14 dagen na aanvaarding van deze Voorwaarden terugtrekken door contact op te nemen met Support(opens in a new window) of door het modelformulier voor herroeping in te vullen en op te sturen.

Rechten van OpenAI. We kunnen actie ondernemen om jouw toegang tot onze Diensten op te schorten of te beëindigen of jouw account te sluiten als we vaststellen, redelijk en objectief handelend dat:

 • Je deze Voorwaarden of ons Beleid voor gebruik hebt geschonden.

 • We dit moeten doen om aan de wet te voldoen.

 • Jouw gebruik van onze Diensten risico's of schade kan veroorzaken voor OpenAI, onze gebruikers of iemand anders.

 • Je account al meer dan een jaar inactief is en je geen betaald account hebt. 

Kennisgeving. Als we jouw account beëindigen, zullen we redelijke inspanningen leveren om je op voorhand op de hoogte te brengen zodat je jouw Content of je gegevens van de Diensten kunt exporteren, tenzij het niet gepast is voor ons om dit te doen, we redelijkerwijs geloven dat voortdurende toegang tot jouw account schade zal veroorzaken aan OpenAI of iemand anders, of het ons wettelijk verboden is om dit te doen.

Beroep. Als je van mening bent dat wij jouw account ten onrechte hebben opgeschort of beëindigd, kun je een beroep bij ons indienen door contact op te nemen met Support(opens in a new window).

Onze Verplichtingen aan Jou

Hoe We de Diensten Verlenen. We verbinden ons ertoe de Diensten met redelijke vakkundigheid en zorg aan je te leveren en met professionele toewijding te handelen. We beloven niet om de Diensten voor altijd of in hun huidige vorm voor een bepaalde periode aan te bieden. 

Aansprakelijkheid. Op voorwaarde dat we met professionele toewijding hebben gehandeld, nemen we geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die door ons is veroorzaakt, tenzij het verlies of de schade:

 • veroorzaakt is door onze schending van deze Voorwaarden of

 • redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment van het aangaan van deze Voorwaarden.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens jou op geen enkele wijze uit of beperken deze niet wanneer dit in strijd zou zijn met de wet. Je hebt nog steeds de volledige bescherming van de wetten die op jou van toepassing zijn.

Wettelijke Rechten. Je hebt bepaalde wettelijke rechten die niet kunnen worden beperkt of uitgesloten door een contract zoals deze Voorwaarden of waar je wettelijk recht op hebt, bijvoorbeeld omdat je een consument bent. Deze Voorwaarden zijn op geen enkele wijze bedoeld om die rechten te beïnvloeden of te beperken.

EER Consumentengarantie. Als je een in de EER gevestigde consument bent, bieden de consumentenwetten van de EER je een wettelijke garantie voor de Diensten. Als je vragen hebt over je wettelijke garantie, kun je contact opnemen met Support(opens in a new window).

Geschillenbeslechting

Problemen. Als we een geschil hebben, willen we eerst je zorgen begrijpen en proberen deze weg te nemen voordat er formele juridische stappen worden ondernomen. Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier(opens in a new window).

Rechtbank. Als we ons geschil niet kunnen oplossen, kunnen jij of wij naar de plaatselijke rechtbank stappen.

Alternatieve Geschillenbeslechting voor Consumenten in de EER. Als je in de EER woont, kan je het geschil ook voorleggen aan een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie, dat je kunt raadplegen via https://ec.europa.eu/consumers/odr(opens in a new window).

Klachten over Auteursrecht

Als je van mening bent dat jouw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, stuur dan een bericht naar het onderstaande adres of vul dit formulier(opens in a new window) in. We kunnen Content waarvan beweerd wordt dat deze inbreuk maakt verwijderen of onbruikbaar maken en we kunnen accounts van personen die herhaaldelijk inbreuk maken beëindigen.

OpenAI, L.L.C.3180 18e StSan Francisco, Californië 94110Attn: General Counsel / Copyright Agent

Schriftelijke claims met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht moeten de volgende informatie bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de auteursrechtelijke belangen;

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;

 • Een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich op onze site bevindt, zodat we het kunnen vinden;

 • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Een verklaring van je dat je te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; en

 • Een verklaring van je dat de bovenstaande informatie in jouw kennisgeving juist is en,  op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Algemene Voorwaarden

Overdracht. Je mag geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of overdragen. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of overdragen aan een filiaal of dochteronderneming of een rechtsopvolger van een bedrijf dat verbonden is aan onze Diensten. Als we dat doen, blijven jouw rechten als consument onaangetast. Als je niet tevreden bent, heb je het recht om op elk moment jouw relatie met OpenAI te beëindigen en het gebruik van onze Diensten stop te zetten.

Wijzigingen in Deze Voorwaarden of Onze Diensten. We werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze Diensten. We kunnen deze Voorwaarden of onze Diensten van tijd tot tijd dienovereenkomstig bijwerken. We kunnen bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden of de Diensten als gevolg van:

 • Veranderingen in de wet of wettelijke vereisten.

 • Veiligheidsredenen.

 • Omstandigheden buiten onze redelijke controle.

 • Wijzigingen die we aanbrengen in het kader van de gebruikelijke ontwikkeling van onze Diensten.

 • Aanpassen aan nieuwe technologieën.

We zullen je ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen die een wezenlijk nadelige invloed op je hebben en de datum waarop deze van kracht worden, hetzij via e-mail of een kennisgeving in het product. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op onze toekomstige relatie. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, dien je te stoppen met het gebruik van onze Diensten. 

Vertraging in het Afdwingen van Deze Voorwaarden. Als wij of jij het afdwingen van een bepaling van deze Voorwaarden uitstellen, kan een van ons dit later alsnog afdwingen, en dit weerhoudt ons of jou er niet van om op een later tijdstip stappen tegen de ander te ondernemen. Als wordt bepaald dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van andere delen van deze Voorwaarden.

Handelscontroles. Je dient je te houden aan alle toepasselijke handelswetten, met inbegrip van sancties en exportwetten. Onze Diensten mogen niet worden gebruikt in of ten gunste van, of worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar (a) een land of gebied onder Amerikaans embargo of (b) een individu of entiteit waarmee handel verboden of beperkt is onder toepasselijke handelswetten. Onze Diensten mogen niet worden gebruikt voor enig eindgebruik dat verboden is onder toepasselijke handelswetten, en jouw Input mag geen materiaal of informatie bevatten waarvoor een overheidslicentie nodig is voor vrijgave of export. 

Toepasselijk Recht. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wet van het rechtsgebied waar je woonachtig bent.

Addendum voor Zakelijk Gebruik van de Diensten

Commercieel en Zakelijk gebruik. Als je onze Diensten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. In het geval van een conflict tussen dit Addendum voor Zakelijk Gebruik van de Diensten en de rest van deze Voorwaarden, heeft dit Addendum voorrang.

Beperking van Aansprakelijkheid. NOCH WIJ, NOCH ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, OF GEGEVENS OF ANDERE VERLIEZEN, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE VOORWAARDEN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR DE DIENST DIE AANLEIDING GAF TOT DE CLAIM GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORDAT DE AANSPRAKELIJKHEID ONTSTOND OF HONDERD DOLLAR ($100). DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Sommige landen en staten staan de afwijzing van bepaalde garanties of de beperking van bepaalde schade niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande voorwaarden mogelijk niet op jou van toepassing zijn en je mogelijk aanvullende rechten hebt. In dat geval beperken deze Voorwaarden onze verantwoordelijkheden alleen voor zover maximaal is toegestaan in het land waarin jij woont.

GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS VAN OPENAI ZIJN BEOOGDE DERDE BEGUNSTIGDEN VAN DIT ADDENDUM.

Vrijwaring. Als je een bedrijf of organisatie bent, zul je, voor zover wettelijk toegestaan, ons, onze gelieerde ondernemingen en ons personeel schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met jouw gebruik van de Diensten en Content of een schending van deze Voorwaarden.

Toepasselijk Recht (Zakelijk Gebruik). Het recht van Californië is van toepassing op deze Voorwaarden, met uitzondering van de beginselen van wetsconflicten. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Francisco, Californië.